wawlebanner

Wawle Metoden
Den universella logiken

Malmö 2013 02 24

Till generaldirektör Lars Erik Holm,
Socialstyrelsen Stockholm


Detta är en hövisk men allvarlig anmälan för tjänstefel riktad mot Socialstyrelsens tandvårdsutövning, kännetecknad av livslång tandvä vnads försvagande och sjukdoms framkallande tuggpassivitet, som följdriktigt orsakat vår tids outvecklade käkar och vår tids bettfels pandemi, karies infektioner försvagade käkben och tandlossning. Husmanskostens och barnmatens brist på tillräckligt tuggtryck måste därför ersättas med ett konstgjort tuggtryck, som är en seghård gummi bit, att bara tugga på.

Från Thorwald Wawle, uppfinnare av Wawle metoden för generellt starka tänder hos alla och mot tändernas sjukdomsframkallande tuggpassivitet genom återställt tuggtryck och tuggarbete till förhistorisk naturligt nivå som dagligt tandstärkande medel preventivt som dag för dag pådrivande käk storleks utvecklande, bettformande incitament till barnens tandanlag mot bettfel, tillämpat från och med de första mjölktänderna genom en behändig gummibit, lika seg i varje tugg, att bara tugga på. !0-20 minuter räcker som daglig preventiv dos för alla ålders grupper, även som snabbt verkande terapi för ljust obesvärat tandkött.

Min anmälan mot Socialstyrelsen tandvårdsansvariga gäller att Socialstyrelsen i generation efter generation har underdiagnostiserat tuggtryckets och tuggarbetets betydelse och därigenom utlöst den epidemi liknande sjukdom vi upplever genom tändernas sjukdomar och följdsjukdomar hos så många miljoner patienter enbart i Sverige. Jag tror orsaken är att tuggtryckets och tuggarbetets betydelse inte alls existerar som ämne i Socialstyrelsens praktiska tandvårdsutövning. Inte heller i lärobö cker för utbildning av tandläkare. Inte heller nämns något om ersättande tuggmotion i föredrag i Radio och TV av officiell expertis. Inte ett ord nämns om behov av ersättande tuggtryck och tuggarbete, i tal eller skrift och behöver därför förklaras av Socialstyrelsen, om varför det förhåller sig så. Samtidigt som Socialstyrelsen lär ut att kondition är så angelägen färskvara för alla rörelseorgan, ändå tillämpar Socialstyrelsen motsatsen, när det gäller tänderna. Genom livslång sjukdomsframkallande tuggpassivitet som tandvårds politik och orsakar därigenom tändernas allmänna försvagning och sjukdomar enligt denna anmälan av tandvården för att inte följa tändernas givna villkor för hälsa enligt evolutionens villkor. Som är att tänderna måste arbeta, eller förlora sin kvalitet.

För en objektiv bedömning av min ide och metod enligt denna promemoria vänder jag mig alltså höviskt till din objektivitets plikt som generaldirektör för Sveriges Socialstyrelse.

Kortfattat kan det sägas: Att i dag fattas i genomsnitt ca 1–2 millimeter käk bens utrymme till varje tand, käkarna har blivit mindre, tillsammans fattas ca 20-30 millimeter i alldeles för små ihop klämda käkar, därför får inte tänderna tillräcklig plats. Ämnet skulle behöva en bok, men skrivande ingår inte i min talang eller verksamhet, någon mästerlig skildring blir det därför inte, men så mycket fler argument mot Socialstyrelsens sjukdomsframkallande tandvårdspolitik, som resulterat i miljoner bettfelsbarn, ibland med flera bettfel i båda käkarna, som ett besvärande även socialt handikapp under hela livet.

Som enligt min uppfattning, bara beror på en banal och självförvållad funktionsstörning i tuggapparatens sofistikerade system, orsakat av käkstorleks uvecklande och generellt ben och emalj försvagande tuggpassivitet beroende på mjukprocessad barnmat och husmanskost, som i dag är helt utan tillräckligt motoriskt och fysiologiskt drivande tuggtryck.

Läs vidare argumentationen mot Socialstyrelsens inställning till Wawle Metoden

Det är rimligen en förlust i biljon kostnadsklassen för staten och samhället, om även dödsfall och följdsjukdomar i sammanhanget skall inräknas, att både universiteten, specialistkliniker och Socialstyrelsens teoretiska och praktiska tandvårds utövning så totalt har förbisett både tuggtryckets och tugg arbetets också motoriska roll som framdrivande kraft även för tillräcklig cirkulation och saliv- funktion. Tillsammans med förbisett tuggtryck och förbisett tuggarbete – fyra centrala mycket nedsättande funktionsstörningar, som logiskt förklarar orsaken till tändernas sjukdomar hos just människan, men inte drabbar andra arter som själva tuggar sin mat till upptagbar energi.

Allt blir så mycket märkligare då Socialstyrelsens tandvårdsansvariga så väl vet att både barnmaten och husmanskosten saknar både avbitande och tuggarbetande tuggtryck och därmed allt motoriskt drivande motstånd. Socialstyrelsen har därigenom rimligen orsakat ett förtroendeunderskott inför den allmänhet som dagligen kan följa TV rutans tätt inpå massexponering av närbilder av funktions och attraktions förstörda bettutseende. Som belägg och bevis för det jag här kallar, onödigt förlorad livskvalitet för otaliga miljoner människor, värt förd ömande kritik, för fel tandvårds politik. Då så fel resultat omöjligt kan vara rätt vård, snarare ljusår från vetenskap.

Därmed vill jag inte kritisera någon enskild inom Socialstyrelsen vars betydelse för samhället jag vet, men jag kritiserar universitetens odontologiska fakulteter i namn av förment vetenskap med kapacitet, att kunna förstå bättre, kunna ändra sig och gå vidare. Därför bör Socialstyrelsen ta intryck av nya idéer och rädda kommande miljoner barn från utseende skändade livskvalitet fördärvande bettfel. Men som kan förhindras genom käk utvecklande och bettutvecklande tuggarbete med dynamiskt arbetande, avbitande och drivande tuggtryck för barnens framtänder genom seghårt tuggarbete till förhistorisk naturlig nivå och för kind tänderna så länge käkarna växer på barn och ungdom mellan 1-20 års ålder.

Därför är återställt tuggtryck och tuggarbete mitt förslag som den enda ägens princip till fint formad naturlig käk och bettutveckling. För att undvika snett utväxande tänder, över eller underbett eller på varandra utväxande Drakula tänder, då motion bara kan ersättas med motion, genom tillräckligt tuggtryck och tuggarbete men kan inte ersättas av fluorsköljning, eller tandborstning.

Socialstyrelsens underdiagnostisering av tuggtryck och tuggmotstånd har sedan flera generationer tillbaka, direkt och indirekt kostat staten och enskilda hundratals miljarder. Som kan sparas genom min metod, en enkel kostnadsbillig logisk ide, med principens stabilitet, liktydigt med den förnämsta graden av vetenskaplig dokumentation, som den uppenbara sanningen. Att tillföra Socialstyrelsens redan stora projekt om motion för alla andra rörelseorgan. Särskilt som en gummi bit att bara tugga på för människan, motsvarar så okontroversiellt som tuggben till hundar – och som ingen hört att Socialstyrelsen vill ifrå gasätta, som ytterligare stöd för Socialstyrelsens specialist expertis att införa Wawle metodens ersättande tuggtryck och dynamiska tuggarbete som tandvårds revolution.

Socialstyrelsens långa förbiseende av tuggtryckets och tuggarbetets betydelse för tändernas hälsa har hittills orsakat att genomsnitts 55-60 åringen bara har ca hälften egna tänder kvar på grund av karies tandkötts infektioner, försvagade käkben och tandlossning. Den allmänt rådande tuggpassiviteten är den lika logiska orsaken till att, över 75% av alla barn, snart alla i varje årskull utvecklar så förfärliga bettfel, såsom världens i särklass största orimlighet och alarm siren om fel orsaksfö rståelse i om tandvården. Hur skall då alla barn och vuxna till slut se ut, är en motiverad fråga till Socialstyrelsens forum för tandvård.

Jag utpekar den totala bristen på tillräckligt stort tuggtryck, för just bristen på tand framledande energi signaler såsom styrande reglerande incitament till barnens tandanlag, mjölktänder och permanenta tänder på vägen ut ur käkarnas ben i vertikalt rätt riktade position i jämna naturligt formade tandrader utan bettfel.